1 YHDISTYKSEN NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Naantalin Eläkeläiset ry ja kotipaikka on Naantalin kaupunki.
Yhdistys on poliittisesti ja
uskonnollisesti sitoutumaton.

2 TARKOITUS JA TEHTÄVÄT
Yhdistyksen tarkoituksena on
– tukea, valvoa ja edistää eläkeläisten henkisten ja aineellisten tarpeiden tyydyttämistä
– kehittää eläkeläisten sosiaaliseen turvallisuuteen tähtääviä toimenpiteitä ja tukea niiden toteutumista
– pitää yhteyttä muihin eläkeläisyhdistyksiin
– tekee aloitteita ja esityksiä kunnan päättäville elimille
– järjestää kokouksia sekä neuvonta ja luentotilaisuuksia
– järjestää matkoja ja kulttuuritapahtumiin osallistumisia

3 TOIMINNAN TUKEMINEN
Yhdistyksellä on oikeus
– oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja testamenttivaroja
– omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta
– järjestää arpajaisia ja keräyksiä tarvittavien lupien mukaisesti

4 JÄSENET
Varsinaiset jäsenet
Yhdistykseen voidaan hyväksyä varsinaisiksi jäseniksi 18 vuotta täyttänyt eläkeläinen, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Varsinaisilla jäsenillä on yksi ääni yhdistyksen kokouksessa.
Varsinainen jäsen suorittaa syyskokouksen määräämän jäsenmaksun.

Tukijäsenet
Tukijäseniksi voidaan hyväksyä rekisteröity yhdistys, oikeuskelpoinen yhteisö ja yksityinen henkilö.
Tukijäsen voi lähettää yhdistyksen kokoukseen yhden edustajan. Tukijäsenillä on yksi ääni.
Vapaajäsenet
Vapaajäseneksi voidaan hyväksyä hallituksen päättämin ehdoin yhdistyksessä pitkään toiminut jäsen. Vapaajäsenellä ei ole jäsenmaksua, mutta entiset jäsenoikeudet säilyvät.

Jäsenyys
Kymmenen vuotta yhtäjaksoisesti jäsenmaksunsa suorittanut ja 80 vuotta täyttänyt henkilö on vapaajäsen.
Yhdistyksen jäsenillä on kaikki jäsenenoikeudet ja velvollisuudet jäseneksi hyväksymisestä lähtien.

5 KUNNIAJÄSENET JA KUNNIAPUHEENJOHTAJA
Kunniajäseneksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua yhdistyksen toiminnassa ansioituneita jäseniä.
Kunniajäsenillä ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.
Kunniapuheenjohtajaksi voi yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä kutsua ansioituneen entisen puheenjohtajansa.
Kunniapuheenjohtajia voi olla vain yksi kerrallaan.
Kunniapuheenjohtajalla ei ole jäsenmaksuvelvollisuutta.

6 JÄSENMAKSUT
Yhdistyksen syyskokous vahvistaa varsinaisten ja tukijäsenten jäsenmaksut seuraavalle toimintavuodelle.

7 HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja, joka toimii yhdistyksen puheenjohtajana, ja vähintään neljä (4) ja enintään kymmenen (10) jäsentä.
Puheenjohtajan toimikausi on kaksi (2) vuotta. Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan.
Jäsenistä on puolet vuosittain erovuoroisia. Erovuoroinen jäsen voidaan valita uudelleen.
Hallitus valitsee keskuudestaan kaksi (2) varapuheenjohtajaa. Lisäksi hallitus valitsee sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai jos vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien on läsnä. Päätökset tehdään yksinkertaisella enemmistöllä, tasatuloksessa puheenjohtajan ääni ratkaisee. Hallitus valvoo, että yhdistyksen asioita hoidetaan lakien, yhdistyksen sääntöjen ja kokouspäätösten mukaan.
Hallitus päättää yhdistyksen liittymisestä (eroamisesta) yhteisöihin, joihin kuuluminen edistää yhdistyksen tavoitteita. Hallitus nimeää tarvittavat yhteyshenkilöt.
Hallitus voi asettaa määräaikaisia toimikuntia ja nimetä vastuuhenkilöt tehtäviin.

8 YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtajat, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

9 TILIKAUSI JA TOIMINNANTARKASTUS
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.
Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen toimintakertomus on annettava toiminnantarkastajalle viimeistään kolme (3) viikkoa ennen kevätkokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausunto viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta hallitukselle.

10 YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen kevätkokous on pidettävä kuluvan vuoden maaliskuun loppuun mennessä ja syyskokous marraskuun loppuun mennessä hallituksen määräämänä päivänä.
Ylimääräinen kokous pidetään, jos yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta.
Kokous pidetään, jos vähintään kymmenesosa (1/10) äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa pyynnön esittämisestä.
Kokouksessa jokaisella jäsenellä on yksi ääni ja tasatilanteessa puheenjohtajan ääni ratkaisee.
Kutsut yhdistyksen kokouksiin toimitetaan sanomalehtien tai internetin ja lisäksi kevät-/ syyskauden ohjelmaesittelyn kautta vähintään viikko ennen kokousta.

11 VARSINAISET KOKOUKSET
KEVÄTKOKOUKSESSA käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Esitetään tilinpäätös, toimintakertomus ja toiminnantarkastajan lausunto.
6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuullisille.
7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.

SYYSKOKOUKSESSA käsiteltävät asiat:
1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa.
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus seuraavalle toimintavuodelle.
6. Päätetään hallituksen jäsenmäärästä, valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
7. Valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.
8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat sekä työjärjestyksen hyväksymisen yhteydessä käsiteltäviksi hyväksytyt asiat.
Ylimääräisessä kokouksessa käsitellään kokouskutsussa mainitut asiat.

12 SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.
Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksenmääräämällä tavalla. Yhdistyksen lakkautuksen yhteydessä käytetään varat samaan tarkoitukseen.
13 MUUT ASIAT
Noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.

Liity jäseneksi!

Ja varmistat itsellesi mahtavat jäsenetumme!

Yhteytietoni