Naantalin Eläkeläiset ry

1. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Rekisterinpitäjä                              Naantalin Eläkeläiset ry

Puheenjohtaja                                Reijo Kouvo  marjareijo@hotmail.com

Jäsenrekisterin pitäjä                  Kaija Suominen kaisuo14@gmail.com

2. Rekisteröidyt

Jäsenrekisterissä käsitellään Naantalin Eläkeläiset ry:n jäsenien henkilö- ja yhteystietoja.

3. Tietojen käsittelyn peruste ja käyttötarkoitus

Jäsenrekisterin tarkoituksena on yhdistyksen jäsentietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana. Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen sääntöihin ja yhdistyslain mukaiseen velvoitteeseen pitää jäsenrekisteriä.

4. Käsiteltävät henkilötiedot

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Kerättävät tiedot ovat rekisteröidyn etu- ja sukunimi, syntymäaika, postiosoite ja liittymisvuosi. Lisäksi yhdistyksen hallitus, toimikunnat ja yhdistyksen sisällä toimivat kerhot voivat kerätä jäsentensä väliseen yhteydenpitoon tarvittavia tietoja, kuten puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Tiedot kerätään jäseniltä itseltään ja niitä voidaan käyttää jäsenille tiedottamisessa.

5. Henkilötietojen suojaaminen ja tietoturva

Jäsenrekisteri on jäsenrekisterin hoitajan hallussa. Henkilötietoihin on pääsy vain jäsenrekisterin ylläpitäjällä ja muilla yhdistyksen yleisen kokouksen tai hallituksen valitsemilla henkilöillä, jotka tarvitsevat kyseisiä tietoja tehtäviensä hoitamiseksi yhdistyksessä. Kaikki henkilötietojen käsittely tapahtuu kunnioittaen rekisterissä olevien henkilöiden yksityisyyttä ja saadut luottamukselliset tiedot pidetään salassa. Sähköiset henkilötiedot on suojattu asianmukaisesti ja paperiset asiakirjat säilytetään lukitussa tilassa.

6. Henkilötietojen luovutukset ja siirrot

Yhdistyksen jäsenrekisterissä olevia tietoja ei luovuteta eikä siirretä kolmansille osapuolille eikä niitä käytetä suoramarkkinointiin.

7. Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään Naantalin Eläkeläiset ry:n rekisterissä niin kauan kuin rekisteröity on yhdistyksen jäsen. Jäsenyyden päättyessä tiedot poistetaan rekisteristä. Jos jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta kolmena peräkkäisenä vuotena, jäsenyys katsotaan päättyneeksi.

8. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on lähtökohtaisesti oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:

–        saada tieto henkilötietojensa käsittelystä;

–        saada pääsy omiin tietoihinsa ja tarkastaa itseään koskevat yhdistyksen käsittelemät henkilötiedot;

–        vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;

–        vaatia henkilötietojensa poistamista;

–        peruuttaa suostumuksensa ja vastustaa henkilötietojensa käsittelyä siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen;

–        vastustaa henkilötietojensa käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella siltä osin kuin henkilötietojen käsittelyperusteena on yhdistyksen oikeutettu etu;

–        saada henkilötietonsa koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle edellyttäen, että rekisteröity on itse toimittanut kyseiset henkilötiedot yhdistykselle, yhdistys käsittelee kyseisiä henkilötietoja rekisteröidyn suostumuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja

–        vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista.

Pyyntö tietojen tarkistamisesta tai muuttamisesta tulee esittää jäsenrekisterin pitäjälle. Ratkaisevaa tiedon korjaamisessa, täydentämisessä tai poistamisessa on tiedon käyttötarkoitus yhdistyksen jäsenyyteen liittyen.

9. Yhteydenotot

Rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselosteesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen kaisuo14@gmail.com. Rekisteröity voi myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti tai kirjallisesti alla olevaan osoitteeseen:

Naantalin Eläkeläiset ry

c/o Eeva Tammi

Myllykiventie 2 as 3

21100 Naantali

10. Muutokset tähän tietosuojaselosteeseen

Tätä tietosuojaselostetta voidaan päivittää aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 5.1.2022.

Liity jäseneksi!

Ja varmistat itsellesi mahtavat jäsenetumme!

Yhteytietoni